Zur Navigation | Zum Inhalt
Европейски програми
Национална стратегическа референтна рамка на Република България за програмен период 2007–2013 г.

Националната стратегическа референтна рамка на Република България е дългосрочен документ, описващ ролята на Структурните фондове през периода 2007-2013 г. в подкрепа на глобалното стратегическо развитие на България ...

Read more...
 
Оперативна програма “Транспорт”

Оперативна програма “Транспорт” е една от седемте оперативни програми, които се разработват от България, за усвояване на средствата от ЕС за периода 2007-2013 г. Програмата ще бъде финансирана от два фонда на Европейския съюз: Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие ...

Read more...
 
Оперативна програма “Околна среда”

Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013 г. е една от седемте оперативни програми, разработвани въз основа на приоритетите на Националната стратегическа референтна рамка, и е инструмент за усвояване на финансовите средства от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз в рамките на програмния период 2007-2013 г ...

Read more...
 
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” е един от стратегическите документи, който ще бъде рамката за усвояване на финансовите средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. и ще ...

Read more...
 
Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”

Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” ще предоставя пряка инвестиционна подкрепа за ...

Read more...
 
Оперативна програма “Административен капацитет”

Оперативна програма “Административен капацитет” е една от седемте оперативни програми, разработвани въз основа на приоритетите на Националната стратегическа референтна рамка, и е инструмент за усвояване на финансовите средства от Европейския социален фонд на Европейския съюз в рамките на програмния период 2007-2013 г ...

Read more...
 
Национална оперативна програма “Регионално развитие”

Национална оперативна програма “Регионално развитие” (НОПРР) е един от стратегическите документи, който ще бъде основен инструмент за управление на финансовите средства, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Националния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. и ще обхване територията на цялата страна ...

Read more...
 
Националният стратегически план за развитие на селските райони (НСПРСР)

Националният стратегически план за развитие на селските райони (НСПРСР) е един от стратегическите документи, който ще бъде рамката за усвояване на финансовите средства, съфинансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. и ще обхване територията на цялата страна под цел “Сближаване” ...

Read more...
 
Програма за развитие на селските райони

Програмата за развитие на селските райони е стратегически документ, разработен на национално ниво, чрез който България ще прилага Националния стратегически план за развитие на селските райони ...

Read more...
 
Национален стратегически план “Рибарство и аквакултури”

Стратегическите цели на Националния стратегически план “Рибарство и аквакултури” (НСПРА) съответстват и допълват стратегическите цели на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) за периода 2007-2013 г ...

Read more...
 
Програма “Рибарство и аквакултури”

Програма “Рибарство и аквакултури” (2007 - 2013 г.) е стратегически документ, очертаващ рамката на развитието в сектор “Рибарство” за периода до 2013 г ...

Read more...
 
Регламент относно създаване на Кохезионен фонд

РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1084/2006 НА СЪВЕТА от 11 юли 2006 година

Read more...
 
Регламент относно Европейския социален фонд

РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1081/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 юли 2006 година относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) 1784/1999

Read more...
 
Регламент относно Европейския фонд за регионално развитие

РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1080/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 юли 2006 година относно Европейския фонд за регионално развитие и за отмяна на Регламент (ЕО) 1783/1999

Read more...
 
Регламент относно Eвропейската група за териториално сътрудничество

РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1082/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 юли 2006 година относно Eвропейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС)

Read more...
 
Програма "Младежта в действие"

Младежта в действие е наследник на програма Младеж. Нейна главна цел е да се развие сътрудничеството между младежта в Европейския съюз (ЕС) чрез предоставяне на възможности на младите хора в 31 страни участнички в програмата да участват в групови обмени и доброволческа работа, както и чрез осигуряване на подкрепа за широк диапазон от дейности и сътрудничество в сферата на младежта ...

Read more...
 
Програма "Учене през целия живот" (2007-2013)

Програмата е наследник на програмите Сократ, Леонардо да Винчи и Е-Обучение. Тяхното обединяване позволява по-добро съгласуване между различните сфери на действие, както и по-тясно свързани, по-рационализирани и по-ефективни методи на действие ...

Read more...
 
Програма Лайф +

Лайф + е многогодишна програма, разделена на два работни периода (2007-2010 г.) и (2011-2013 г.). Предстои решение на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз ...

Read more...
 
Програма "Марко Поло" II (2007-2013)

Програмата има за цел да намали задръстванията по пътищата и вредното въздействие върху околната среда на цялата транспортна система чрез пренасочване на товарните превози от пътния към морския, железопътния и речен транспорт, като по този начин да се допринесе за изграждането на ефикасна и устойчива транспортна система ...

Read more...
 
Рамкова програма за конкурентноспособност и иновации (2007-2013)

С цел да бъдат постигнати задачите на обновената Лисабонска стратегия, за стимулиране на икономическия растеж и създаването на нови работни места в Европа, е предложена рамкова програма за конкурентоспособност и иновации за периода 2007-2013 г. ...

Read more...
 
Оперативна програма “Техническа помощ”

Оперативна програма “Техническа помощ” e една от седемте оперативни програми, разработвани въз основа на приоритетите на Националната стратегическа референтна рамка, и е инструмент за усвояване на финансовите средства от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз в рамките на програмния период 2007-2013 г ...

Read more...
 
Структурни фондове на ЕС

Общността осигурява финансовите средства за постигането на основните цели на Регионалната политика, някои от които са дефинирани в самия Договор за Европейския съюз, основно посредством Структурните фондове (СФ) ...

Read more...
 
Европейски фонд за регионално развитие - ЕФРР (The European Regional Development Fund - ERDF)

ЕФРР е създаден през 1975 г. Фондът е най-важният инструмент за провеждането на общата “регионална политика” ... 

Read more...
 
Европейски социален фонд - ЕСФ (The European Social Fund - ESF)

ЕСФ е създаден през 1958 г. Този фонд финансира мерки подпомагащи социалната политика ...

Read more...
 
Кохезионeн фонд (The Cohesion Fund)

Създаден е през 1993 г. като нов инструмент на финансовата солидарност ...

Read more...
 
Фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство - секция “Ориентиране” - ЕФОГСС

Създаден е през 1962 г. Основен инструмент за провеждане на Общата селскостопанска политика ...

Read more...
 
Бързо търсене
Посетете още:

Общностни програми