Zur Navigation | Zum Inhalt
Оператор на компютър

 

Наименование на професионалното направление и код:
345 – Стопанско управление и администрация

Наименование на професията и код:
345100 - Оператор на компютър

Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация:
3451001 – Текстообработване

Степен на професионална квалификация:
Първа степен на професионална квалификация

Прием: след завършено основно образование

Срок на обучение: 11 седмици

Общ брой часове: 330 часа

Брой часово по теория: 94 часа

Врой часове по практика: 230 часа

Форма на обучение: дневна

Организационна форма: квалификационен курс

 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

След завършване на професионалното обучение по професията или специалността, обучаваният трябва:

• да познава

- облщата теория на пазарното стопанство

- трудовото право

- устройстовото и начина на работа на персоналния компютър

- изискванията за техника на безопасността, охрана на труда и организация на работното място.

• да може

- да работи с компютърна техника и основните програмни продукти

- да работи с основните видове офис техника

- да осъществява кореспонденция и контакти на чужд език

- да спазва изискванията за техника на безопасността.

 

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. ПЪЛНИЯТ курс на обучение дава възможност за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията 345100 – Оператор на компютър, специалност 3451001 - Текстообработване

2. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и практика на професията.

3. Дьржавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

4. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификацияя се удостоверява със:

• свидетелство за професионална квалификация;

 
Next >
Бързо търсене
Посетете още:

Общностни програми