Zur Navigation | Zum Inhalt
Фермер

Наименование на професионалното направление и код:
Селско стопанство, 621

Наименование на професията и код:
Фермер, 621060

Наименованието на специалността:
Земеделец, 6210601

степен на професионалната квалификация:
Първа квалификационна степен

Срок за обучение:17 учебни седмици

Общ брой часове: 660 ч.

Брой часове по теория: 320 часа

Брой часове по практика: 340 часа

Форма на обучение: дневна

Организационна форма: квалификационен курс

I. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА

ПРОФЕСИЯТА /СПЕЦИАЛНОСТТА/

Професионални компетенции за специалността 6210101 “Земеделец”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

Да знае:

• Състав, свойства на почвата, типове почви;

• Видове обработки на почвата, агротехническите изисквания при обработка

на почвата;

• Разпознаване видовете торове и определяне срока и начина на внасянето им;

• Подготовката на площите за напояване и начините на напояване;

• Изискванията при подготовката на посевния материал, срока и начина на

сеитба и засаждане;

• Разпознаване основните групи вредители по селскостопанските полски

култури;

• Основните методи и средства за провеждането на растително-защитни

мероприятия;

• Ботаническата и биологичната характеристики на основните групи полски

култури;

• Видов и сортов състав;

• Технологии за отглеждане и прибиране;

• Зоохигиенни изисквания;

• Анатомичните и физиологичните особености на селскостопанските

животни;

• Екстериор, породи, продуктивност, размножаване и развъждане;

• Видове фуражи, начини за обработването им;

• Нормирано хранене на техниката;

• Първична преработка;

• Начини на съхраняване;

• Породите;

• Начините на хранене и отглеждане на различните видове и категории

стопански животни;

• Видове чертежи, проекции, оразмеряване, условни означения;

• Класификация на тракторите и автомобилите и видовете двигатели;

• Устройство и действие на ДВГ;

• Системи на тракторите и автомобилите;

• Класификация на селскостопанските машини;

• Устройството и принципа на действие на селскостопанските машини;

• Начините за съставяне на агрегат;

• Текущ ремонт и поддържане;

• Спазване на технологичната последователност при изпълнение на

селскостопански дейности;

• Познаване и ползване на лични предпазни средства;

• Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните

видове дейности.

Да може да:

• Определя вида и състава на почвата;

• Извършва на оран, дисковане, култивиране, брануване и оценяване качеството на работата;

• Изчислява нормата на торене и извършване на торене;

• Определя поливната и напоителна норма и извършване на напояването:

• Подготвя посевния и посадъчен материал;

• Определя количеството семена и посадъчен материал и извършване на

сеитба и засаждане;

• Определя степента на вредност;

• Сроковете на растителна защита;

• Провежда растително-защитни мероприятия;

• Разпознава видовия и сортов състав на земеделските култури;

• Извършва основни технологични операции при отглеждане и прибиране;

• Прави зоохигиенна преценка на помещенията;

• Извършва оборка и перманентна дезинфекция на стопанските помещения за

зайци;

• Разпознава продуктивните типове зайци;

• Разпознава фуражите и преценяване на качеството им;

• Определя породите;

• Избира подходящ начин на хранене и отглеждане;

• Разчита сборни чертежи;

• Нагласява и регулира механизмите и системите на тракторите и

автомобилите;

• Извършва монтаж и демонтаж;

• Нагласява и регулира селскостопанските машини;

• Прикачва селскостопанските машини;

• Обслужва, поддържа и съхранява на селскостопанските машини;

• Извършва първична преработка;

• Произвежда екологично чиста продукция;

• Правилно да съхранява получените продукти;

• Правилно да използва лични предпазни средства;

• Работи безопасно с торове, препарати, животни, машини, съоръжения и

инструменти.

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Завършването на един раздел се удостоверява, съгласно чл.76 от Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, с Удостоверение за професионално обучение.

2. Пълният курс на обучението /обхваща всички раздели/ дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията /специалността/.

3. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и практика на професията, съгласно Наредба № 3 от 15.1У.2003 г. за системата на оценяване /Обн.ДВ. бр.37 от 22.04.2003 г./.

4. Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

5. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява съгласно чл.76 от Наредба № 4/16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, със СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 
< Prev   Next >
Бързо търсене
Посетете още:

Общностни програми