Zur Navigation | Zum Inhalt
Социален работник

 

Професионално направление:
762 Социални дейности

Професия:
762020 Социален работник

Специалност:
7620202 Социални услуги на деца и възрастни с хронични заболявания, с физически исензорни увреждания

Степен на професионална квалификация:
Трета степен на професионална квалификация

Входящо минимално образователно равнище: средно образование

Срок на обучение:1 година

Общ брой часове: 1 050 часа

Брой часове по теория:485 часа

Брой часове по практика: 565 часа

Форма на обучение: дневна / вечерна

Организационна форма: квалификационен курс

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА

След завършване на професионално обучение по професия “Социален работник”, специалност “Социални услуги на деца и възрастни с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания”, обучаваният трябва:

- да познава особеностите на различните възрастови групи, поведението в семейството, други групи и общности, влиянието на уврежданията върху поведението на човека, познания и умения за анализиране на данни, за планиране или интервенция в такива общности като семейство, други малки групи или организации, както и практическа дейност с отделни индивиди, да познава правните и административни аспекти на обслужващите програми, да е запознат със социалните проблеми на хората от различни възрасти.

- да притежава умения за общуване с хора от различни възрасти, за организация и управление на разнообразни социални дейности, да разкриване и разрешаване на социалните и личностните проблеми на хората, за социализация и ресоциализация на хора, временно изключени от социума по различни причини, умения за диагностициране и анализ на социалната политика и обслужването.

 
< Prev   Next >
Бързо търсене
Посетете още:

Общностни програми