Zur Navigation | Zum Inhalt
Икономист - мениджър

Професионално направление:
345 СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Професия:
345010 ИКОНОМИСТ-МЕНИДЖЪР

Специалност:
3450105 ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ

Степен на професионална квалификация:
Втора степен на професионална квалификация

Срок на обучение:17 учебни седмици

Общ брой часове: 660 часа

Брой часове теория:320 часа

Брой часове практика: 340 часа

Форма на обучение:дневна/вечерна/дистанционна/съботно-неделна

Организационна форма:квалификационен курс

I. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

След завършване на професионалното обучение по професията или специалността, обучаваният трябва:

да знае:

- основните икономически категории на пазарните механизми;

- информационната същност на управлението и начините за осигуряване на необходимата за неговото функциониране финансово - счетоводна информация;

- нормативната база в страната и нейното прилагане;

- особеностите на трудовото законодателство, видовете трудови договори;

- основните понятия в търговското право, видовете сделки и търговци;

- механизмът на пазарното равновесие, теорията за краткосрочното и дългосрочното оптимизиране на производството;

- начините за вземане на управленско решение;

- основните принципи на счетоводството и системата на счетоводните сметки за точното отчитане на стопанските процеси;

- организацията на счетоводството във фирмата;

- приложението на основните статистически методи;

- основните маркетингови стратегии и организацията на маркетинга във фирмата;

- правилата за общуване, условията на бизнес-преговорите;

- принципите на деловото общуване;

- предназначението и възможностите на персоналния компютър;

- предназначението и възможностите на текстообработващите програми;

- средства за автоматизиране на дейностите, свързани със създаване на типове документи;

- възможностите на Интернет като източник на информация и среда за комуникация;

- ролята на предприемачеството за ефективен бизнес;

- предназначението и възможностите на текстообработващите програми;

- средства за автоматизиране на дейностите, свързани със създаване на типове документи;

- възможностите на Интернет като източник на информация и среда за комуникация.

да може:

- да осъществява бизнес контакти;

- да формира умения и навици за най-често срещаните и употребявани в стопанската практика документи;

- да използва и прилага нормативната база за успешното развитие на фирмата;

- да сключва и изпълнява правни сделки;

- да разработва във фирмата маркетингов план и стратегия;

- да анализира финансовото състояние на фирмата и да прави изводи на базата на получените резултати;

- да извършва коригиращи действия, при необходимост;

- да работи с компютър във фирмата;

- да прави изводи и взема управленски решения за внедряване на нови продукти на пазара;

- правилно да се ориентира в сложната пазарна обстановка;

- да може да разработва бизнес-план.

 
< Prev   Next >
Бързо търсене
Посетете още:

Общностни програми