Zur Navigation | Zum Inhalt
Сътрудник в малък и среден бизнес

Наименование на професионалното направление и код:
345 – Стопанско управление и администрация

Наименование на професията и код:
345050 - Сътрудник в малък и среден бизнес

Наименование на специалността, код и професионална квалификация:
3450501 - Сътрудник в малък и среден бизнес

Степен на професионална квалификация:
Втора степен на професионална квалификация

Прием: след завършено основно образование

Срок на обучението: 6 месеца

Общ брой часове: 732 часа

Брой часове по теория: 328 часа

Брой часове по практика: 404 часа

Форма на обучение: дневно

Организационна форма: квалификационен курс

І.ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

След завършване на професионалното обучение по професията или специалността, обучаваният трябва:

• да познава:

- Нормативната уредба свързана с оперирането на малко и средно предприятие (МПС)

- Основите на маркетинга, бизнес планирането за МПС

- Теорията на пазарното стопанство

- Основите на правото

- Икономически анализ

- Счетоводната терминология и счетоводната дейност

- Бизнес комуникации

- Изискванията за техниката на безопасността, охрана на труда и организация на работното място

• да може:

- да разработва бизнес план и маркетингов план на фирмата

- да обработва счетоводни документи

-да работи с компютърна техника и основните програмни продукти

- да работи с основните видове офис техника

-да осъществява кореспонденция и контакти на чужд език

-да спазва изискванията за техника на безопасност

 
< Prev   Next >
Бързо търсене
Посетете още:

Общностни програми