Zur Navigation | Zum Inhalt
Камериер

Наименование на професионалното направление и код:
Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, код 811

Наименование на професията и код:
Камериер, код 811030

Наименование на специалността, код и степен на професионалната квалификация:
Хотелиерство, код 8110301 – Първа степен на професионална квалификация

Прием – завършен 6-ти клас

Срок на обучението – 8 учебни седмици

Общ брой часове – 300 часа

Брой часове по теория – 100 часа

Брой часове по практика – 200 часа

Форма на обучение: дневна с откъсване от производството

Организационна форма: квалификационен курс

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на Първа степен на професионална квалификация по професията КАМЕРИЕР.

2. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавен изпит по теория и практика на професията.

3. Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

4. Завършеното професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация се удостоверява със:

• Свидетелство за професионална квалификация

• Свидетелство за правоспособност, издавано за професии, упражняването на които изисква правоспособност.

 
< Prev   Next >
Бързо търсене
Посетете още:

Общностни програми