Zur Navigation | Zum Inhalt
Ресторантьор

Наименование на професионалното направление и код:
811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

Наименование и код на професията:
811060 Ресторантьор

Наименование и код на специалността:
8110603 –Кетъринг

Степен на професионална квалификация - трета

Входящо образователно равнище – средно образование

Срок на обучението – 106 дни по 6 часа дневно теория и учебна практика 45 дни по 8 часа дневно производствена практика

Общ брой часове: 996 часа

Брой часове по теория: 366 часа

Брой часове по практика: 630 часа

Форми на обучение:
дневна/вечерна/задочна/самостоятелна/дистанционна/съботно-неделна

Организационна форма: квалификационен курс

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

След завършване на професионалното обучение по професия „Ресторантьор”, специалност „Кетъринг”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:

• Основните правила за поддържане на безопасна работа с оборудването и техниката на работното място

• Нормативите за санитарно-хигиенните условия на труд

• Правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда и договорните отношения между работодател и работник

• Принципите на делово общуване, методите на вербални и невербални комуникации и ролята на комуникациите при контакт с персонала

• Системите на организация на труда, неговото стимулиране, планиране, отчитане и контрол; установените форми и срокове за водене на оперативната, статистическата и счетоводната дейност.

• Документите за доставка и приемане на продукти и материали

• Специфичните характеристики на обслужването чрез кетъринг

• Основните изисквания при производство на ястия и десерти

• Технологиите за приготвяне на ястия и десерти

• Обслужването на различните кетърингови събития

• Методите за комуникация с персонала и участниците в кетъринговите събития

• Най-често срещаните източници на риск и начините за предотвратяването им

 

ДА МОЖЕ:

• Здравословно и безопасно да упражнява изучаваната професия и да опазва околната среда – да контролира познаването и използването на личните предпазни средства, да знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, да не допуска в работата си замърсяване на околната среда

• Да формулира проблеми, задава въпроси и дава удовлетворяващи отговори, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения

• Да разпознава опасностите от пожар и да взема противопожарни мерки; да оказва долекарска помощ

• Да работи в екипа, съдейства на членовете му за изпълнение на конкретни задачи и търси помощ от тях, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена

• Да ползва информационна техника и технологии – да знае общите правила за работа с компютър и да умее да ползва програмни продукти. Да мож да събира, обработва и ползва информация свързана с пряката му дейност

• Да се справя със задачи на работното място, като осъществява комуникации на минимум един чужд език : да разбира лексиката, свързана с всички задачи на работното място, да умее да осъществява професионален контакт на чужд език, да се информира за новости в техниката и технологията за приготвяне на ястия и десерти от специализирани издания и списания на чужд език

• Да прилага технологичните изискванията на работата в кухнята и ресторанта

• Да ползва първична документация

• Да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания и приетите критерии в дейността – точност, целесъобразност, функционалност, прецизност в изпълнението, качество и обем на работата

• Да работи за предотвратяване източниците на риск в кухнята и ресторанта

• Да приготвя ястия и десерти по рецептура

• Да разработва нови рецепти и приготвя астия по тях, като се съобразява с конкретните нормативни изисквания

• Да избира доставчици, осигурява оферти и проучва пазара

• Да организира кетърингови събития

• Да планира менюто и прави разценка на храните

• Да прилага първична отчетна документация съгласно действащия ред и нормативните изисквания

• Да организира ефективно работното си време и работното си място и установява контакт с персонала

• Да разрешава разнообразни практически ситуации свързани с професионалната му дейност

• Да планира и провежда инструктаж по хигиенни правила и процедури.

 
< Prev   Next >
Бързо търсене
Посетете още:

Общностни програми