Zur Navigation | Zum Inhalt
Екскурзовод

 

Наименование на професионалното направление и код:
ПЪТУВАНИЯ, ТУРИЗЪМ И СВОБОДНО ВРЕМЕ, 812

Наименование на професията и код:
ЕКСКУРЗОВОД, 812030

Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация:
ЕКСКУРЗОВОДСТВО, 8120301, ТРЕТА СТЕПЕН

Прием: след средно образование

Срок на обучение: 6 месеца

Общ брой часове: 960 часа

Брой часове по теория: 472 часа

Брой часове по практика: 488 часа

Форма на обучение: Дневна, вечерна, задочна

Организационна форма: Квалификационен курс

ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА «ЕКСКУРЗОВОД”, СПЕЦИАЛНОСТ «ЕКСКУРЗОВОДСТВО»

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучава¬ният трябва:

• Да знае:

А. Относно общата професионална подготовка:

• Нормативната наредба, изискванията и правилата, правата и отговорностите

за здравословно и безопасно осъществяване на професията;

• Основните характеристики на пазарната икономика и действията в пазарни

условия;

• Същността и съдържанието на бизнес предприемачеството и качеството на

предприемача;

• Същността, правилата и изискванията за осъществяване на ефективни кому¬

никации, работа в екип, преодоляването на конфликти и стрес;

• Трудовите и осигурителни отношения;

• Приложението на компютъра, при осъществяване на туристически дейности;

Б. Относно отрасловата задължителна професионална подготовка:

• Основите на туризма и перспективите за неговото развитие в България ;

• Счетоводството и отчетността в туризма;

• Информационните технологии в туризма;

• Професионалната етика и туристическото поведение;

В. Относно специфичната за професията задължителна професионална подго¬товка:

• Същностната характеристика на екскурзоводството. Професионалния и

личностен профил на екскурзовода;

• Географската и биоложка характеристика на основните туристически обекти в България;

• Основните положения на туристическата логистика;

• Характеристиките на националното културно-историческо наследство, со¬циален бит и етнография;

• Основните правила за комуникативност и общуване с туристите;

• Същността, съдържанието и технология на туристическата анимация;

• Технологията и организацията на туристическия трансфер;

• Организация и екскурзоводно обслужване на туристически екскурзии в

страната и чужбина;

“ ЕКСКУРЗОВОДСТВО”

- Организирането и провеждането на развлекателни туристически мероприя¬тия туристическия обект;

- Организацията на екекурзоводното обслужване в местата за настаняване и в заведенията за хранене и развлечение;

- Охранителни мерки и осигуряван на безопасност на туристите;

Да може:

- Да организира и провежда дейността си в съответствие със съвременните изисквания за екскурзоводство;

- Да разработва и реализира проекти, планове, сценарии и рекламни материали за екскурзии в страната и чужбина съобразно туристическия пакет, осо¬беностите, интересите и предпочитаният на туристите;

- Да поднася атрактивно на туристите географско-историческа, атрактивно-развлекателна, социално-икономическа, културно-познавателна, етнограф¬ска и друга информация;

- Да осъществява ефективни комуникации, делово общуване при екскурзо¬водното обслужване на туристически групи;

- Да организира, провежда и извършва екскурзоводно обслужване на турис-тически екскурзии в страната и чужбина;

- Да осъществява ефективно екекурзоводното обслужване на туристите в местата за настаняване и в заведенията за хранене и развлечение;

- Да селекционира, планира, сценира, насочва, мотивира, ръководи и подпо¬мага провеждането на развлекателни туристически мероприятия;

- Да взема своевременни охранителни мерки и осигурява безопасност на ту-ристите по време на туристическото им обслужване;

- Да планира, специфицира, заявява и отчита предоставените му за екскурзо-водната дейност материално-техническите средства и консумативи;

 
< Prev   Next >
Бързо търсене
Посетете още:

Общностни програми