Zur Navigation | Zum Inhalt
Аниматор

Наименование и код на професионалното направление:
Пътувания, туризъм и свободно време, код 812

Наименование и код на професията:
Аниматор, код 812040

Наименование и код на специалността:
Туристическа анимация, код 8120401

Входящо образователно ниво:
средно образование

Срок на обучение - 101 дни по 8 часа дневно теория и учебна практика, 30 дни по 8 часа дневно производствена практика

Общ брой часове - 1055 часа

Брой часове по теория - 473 часа

Брой часове по практика - 582 часа

Форми на обучение - дневна / задочна / индивидуална

Организационна форма - квалификационен курс

Професионална квалификационна характеристика на професията (специалността)

След завършване на професионалното обучение по професия “Аниматор”, специалност “Туристическа анимация” обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:

• Основните правила за поддържане на безопасна работа с оборудването и техниката на

работното място.

• Нормативите за санитарно-хигиенните условия на труд.

• Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на

труда и договорните отношения между работодател и работник.

• Принципите на делово общуване, методите на вербални и невербални комуникации и

ролята на комуникациите при контакт с туристите, служителите и ръководителите.

• Установените форми и срокове за водене на оперативната, статистическата и

счетоводната дейност.

• Основните видове туризъм, туристически услуги и ресурси, и туристически дейности.

• Спецификите на селския туризъм по отношение на услугите, търсенето и

предлагането.

• Нормативната база и програмирането на туризма в България, и в частност на селския

туризъм.

• Характеристиките и тенденциите на развитие на главните туристически пазари.

• Профила на основните групи клиенти на селския туризъм.

• Основите на маркетинга, рекламата и връзките с обществеността в туризма.

• Принципите и методологията на интерпретацията на природното и културно-

историческото наследство.

• Технологията на туристическата анимация.

• Туристическите ресурси и материално-техническата база на района, в който работи.

ДА МОЖЕ:

• Здравословно и безопасно да упражнява изучаваната професия.

• Да формулира проблеми, задава въпроси и дава удовлетворяващи отговори, прави

отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения.

• Да разпознава опасностите от пожар и други бедствия и аварии и да взема

съответните мерки; да оказва долекарска помощ.

• Да използва информационна техника и технологии, както и Интернет. Да може да

събира, обработва и ползва информация във връзка с професията.

• Да осъществява комуникация на минимум един чужд език.

• Да осъществява професионален контакт с туристите, в атмосфера на добро

настроение, забавление и дружелюбност.

• Да оценява очакванията, настроенията и емоциите на туристите и да реагира

навременно и адекватно на тях.

• Да се справя умело с проблемни ситуации.

• Да поддържа безупречен професионалния си облик (външен вид, лична хигиена,

професионално поведение, обноски).

• Да прилага на практика съвременните принципи на интерпретацията на природното и

културно-историческо наследство.

• Да разработва, представя и развива разнообразни по характер, време и

предназначение аниматорски програми.

 

 
< Prev   Next >
Бързо търсене
Посетете още:

Общностни програми