Zur Navigation | Zum Inhalt
Охранител

 

Професионално направление:
861 ЗАЩИТА НА СОБСТВЕНОСТТА И ЛИЧНОСТТА

Професия: 861010 ОХРАНИТЕЛ

Специалност: 8610103 ФИЗИЧЕСКА ОХРА НА ОБЕКТИ

Степен на професионална квалификация: Трета степен на професионална квалификация

Срок на обучение: ДО 1 ГОДИНА

Общо брой часове: 972 часа

Брой часове по теория: 477 часа

Брой часове по практика: 495 часа

Форми на обучение: Дневна / вечерна /

Организационна форма: квалификационен курс

Цел на обучението.

След приключване на обучението курсистът тръбва да е усвоил знания и умения, отговарящи на изискванията на закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД).

Изисквания към кандидатите:

- Завършено средно образование;

- Физическо и психическо здраве, което се удостоверява с медицинско

свидетелство;

- Неосъждани, без започнато наказателно преследване за извършено

умишлено престъпление от общ характер.

След завършване на професионалното обучение по професията “ОХРАНИТЕЛ” със специалност “ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ” обучаваният трябва да има знания относно:

- Основните правила за здравословни безопасни условия на труд и ползване на лични предпазни средства при изпълнение на охранителна дейност;

- Основните характеристики на ползваната техника при физическа охрана на

обекти;

- Правилата за недопускане на нарушения на обществения ред и пропускателния режим в охранявания обект;

- Методите и средствата за опазване на държавната, общинската и частна

собственост;

- Мерките за спасяване на работещите в охранявания обект при терористичен

акт, аварии и бедствия;

- Да познава добре въоръжението, снаряжението и другите средства за сомоотбрана и принуда;

- Да познава сигнализационните, алармените апаратури и другите технически средства при охрана на обекти;

- Основните положения при организацията и тактиката при получен сигнал от

сигнално-охранителната техника;

- Общите правила за работа с компютър и използване на програмните продукти;

- Познания по фирменото облекло, опознавателните знаци, средства за свръзка, самозащита и принуда;

След завършване на професионалното обучение по професията “ОХРАНИТЕЛ” и специалността “ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ”, обучаваният трябва да има следните умения:

- Бързо да опознае обекта и да запомни особеностите и невралгичните места;

- Да предотвратява и пресича престъпленията в охранявания обект;

- Своевременно да сигнализира за констатирани нарушения;

- Да съдейства на полицията в охранявания обект;

- Да създаде организация и предприеме мерки за опазване на местопроизшествието в охранявания обект;

- Да отразява дежурствата в книгата за приемане и предаване на обекта;

- Умело да работи с радиостанции, телефон и други средства за връзки и сигнализации;

- Да оказва долекарска медицинска помощ;

- Да спазва правилата за безопасно боравене с огнестрелно оръжие;

- Правилно да оценява ситуации, при които правомерно може да ползва огнестрелно оръжие, за да защити обекта;

 
< Prev
Бързо търсене
Посетете още:

Общностни програми