Zur Navigation | Zum Inhalt
Национална стратегическа референтна рамка на Република България за програмен период 2007–2013 г.

 

Националната стратегическа референтна рамка на Република България е дългосрочен документ, описващ ролята на Структурните фондове през периода 2007-2013 г. в подкрепа на глобалното стратегическо развитие на България.

Визията за развитие на България като държава-членка на ЕС, заложена в НСРР, е:

Към 2015 г. България да стане конкурентоспособна страна-членка на ЕС с високи качество на живот, доходи и социална чувствителност на обществото.

Тази визия обединява две конкретни средносрочни цели за програмния период 2007-2013 г. Те са разработени на базата на приоритетите на ЕС и са в съответствие със Стратегическите насоки на Общността:

• Засилване на конкурентоспособността на икономиката с оглед на постигането на висок и устойчив растеж;

• Развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция.

За да постигне цялостните средносрочни цели, България трябва да се фокусира върху четири стратегически приоритета – три тематични и един териториален:

• Подобряване на базисната инфраструктура;

• Повишаване качеството на човешкия капитал с акцент върху заетостта;

• Насърчаване на предприемачеството, благоприятната бизнес среда и доброто управление;

• Подкрепа на балансирано териториално развитие.

Интервенциите в гореспоменатите три секторни и един териториален приоритети са предвидени по финансовата помощ от структурните и Кохезионния фондове (СКФ), Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за рибарство (ЕФР), за да се постигнат целите и приоритетите, посочени по-горе. Тези интервенции са организирани, представени и формулирани в 7 Оперативни програми и 2 Национални стратегически плана и програми:

1. Транспорт

2. Околна среда

3. Развитие на човешките ресурси

4. Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

5. Административен капацитет

6. Регионално развитие

7. Техническа помощ

8. Национален стратегически план за развитие на селските райони и Програма за развитие на селските райони

9. Национален стратегически план за рибарството и ОП „Рибарство”

Съгласно предварителното финансово разпределение общото финансиране, което България ще получи за програмния период 2007 – 2013 по оперативните програми, е 6 673 628 242 евро.

 
Next >
Бързо търсене
Посетете още:

Общностни програми