Zur Navigation | Zum Inhalt
Оперативна програма “Транспорт”

 

Оперативна програма “Транспорт” е една от седемте оперативни програми, които се разработват от България, за усвояване на средствата от ЕС за периода 2007-2013 г. Програмата ще бъде финансирана от два фонда на Европейския съюз: Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г. е развитието на устойчива транспортна система.

Специфичните цели на програмата са:

• интегриране на националната транспортна система в транспортната мрежа на ЕС;

• постигане на баланс между видовете транспорт.

Изпълнението на поставените цели ще се реализира чрез концентрация на предоставените средства от Европейския съюз в следните оперативни приоритети:

1. Развитие на железопътната инфраструктура по трансевропейските и основните национални транспортни оси;

2. Развитие на пътната инфраструктура по трансевропейските и основните национални транспортни оси;

3. Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари;

4. Подобряване на морското и вътрешноводното корабоплаване;

5. Техническа помощ.

Бенефициенти по програмата са: Национална компания „Железопътна инфраструктура”, фонд “Републиканска пътна инфраструктура”, Агенция за изследване и поддръжка на река Дунав, Изпълнителна агенция „Морска администрация”, държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура”, община София, Министерство на транспорта.

Съгласно предварителния финансов план общият бюджет на ОП „Транспорт” за периода 2007-2013 г. ще възлиза на 2 003 481 168 евро, от които ЕС (чрез ЕФРР и КФ) ще осигури 1 624 479 623 евро.

Управляващ орган на ОП „Транспорт” е Министерството на транспорта чрез Дирекция “Координация на програми и проекти”.

 
< Prev   Next >
Бързо търсене
Посетете още:

Общностни програми