Zur Navigation | Zum Inhalt
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” е един от стратегическите документи, който ще бъде рамката за усвояване на финансовите средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. и ще обхване територията на цялата страна под цел “Сближаване”.

Стратегическата цел на програмата е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целя живот и засилване на социалното включване.

Специфичните цели на програмата са:

• Повишаване предлагането на труд и качеството на работната сила;

• Увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование;

• Повече социален капитал, партньорства и мрежи и развитие на социалната икономика.

С оглед постигането на стратегическата и специфичните цели, ОП „РЧР” очертава седем

основни приоритетни оси:

1. Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ

включването;

2. Повишаване на производителността и адаптивността на заетите;

3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с

потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието;

4. Подобряване на достъпа до образование и обучение;

5. Социално включване и насърчаване на социалната икономика;

6. Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и

здравните услуги;

7. Транснационално и междурегионално сътрудничество.

Бенефициенти по програмата са:

- институции за професионално ориентиране, изследователски центрове, центрове за информиране и професионално обучение, образователни и обучаващи институции и организации, научни институции и организации, училищни настоятелства, детски градини, извънучилищни педагогически учреждения;

- доставчици на социални и здравни услуги, социални предприятия, публични лечебни заведения, институции, действащи в сферата на социалните и здравни услуги, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, медицински университети;

- предприятия, браншови и секторни организации, социално-икономически партньори, НПО, консултантски фирми, центрове за развитие на предприемачеството, ресурсни центрове, работодатели, контролни органи, институции и организации, осъществяващи контрол върху условията на труд в предприятията, институции на пазара на труда на национално и регионално равнище;

- Министерство на образованието и науката (МОН), Министерство на здравеопазването (МЗ), Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Националната агенция за професионално образование и обучение, Националната агенция за оценяване и акредитация, Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хора с увреждания, Държавната агенция за закрила на детето, Държавната агенция за младежта и спорта, Центърът за контрол и оценка на качеството на образованието, Центърът за развитие на човешките ресурси, Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Центърът за учебно-тренировъчни фирми в средните професионални училища, Националният педагогически център, Националният институт за обучение на директори, Национален център за информация и документация, Център за информационно осигуряване на образованието;

- общини, читалища, спортни клубове и младежки организации, общностни центрове, представители на различни общности;

- институции, свързани с управлението и изпълнението на ОП “ Развитие на човешките ресурси”.

Съгласно предварителното финансово разпределение, общият бюджет на ОП “Развитие на човешките ресурси” за периода 2007 -2013 г. ще бъде в размер на 1 213 869 575 евро, от които ЕС (ЕСФ) ще осигури 1 031 789 139 евро.

Управляващ орган на ОП “ Развитие на човешките ресурси” e Министерството на труда и социалната политика чрез дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти”.

 
< Prev   Next >
Бързо търсене
Посетете още:

Общностни програми