Zur Navigation | Zum Inhalt
Национална оперативна програма “Регионално развитие”

Национална оперативна програма “Регионално развитие” (НОПРР) е един от стратегическите документи, който ще бъде основен инструмент за управление на финансовите средства, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Националния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. и ще обхване територията на цялата страна под цел “Сближаване”. Програмата е съобразена с целта на Националната стратегическа референтна рамка за повишаване на регионалния потенциал за растеж и намаляване на различията между регионите по доход, заетост и качество на местната инфраструктура.

Общата цел на програмата е да се подобри качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие.

Специфичните цели на програмата са:

• Изграждане на устойчиви и динамични градски центрове, свързани с техните по-слабо урбанизирани периферни територии, като по този начин се увеличават възможностите за просперитет и развитие;

• Осигуряване на по-добър достъп до пътни, ИКТ и енергийни мрежи за изостаналите райони;

• Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви, диверсифицирани, специфични за региона туристически продукти с по-висока добавена стойност;

• Мобилизиране на регионалните и местни технически и институционални възможности и ресурси за осъществяване на политики за регионално развитие.

Стратегията ще бъде изпълнена посредством пет приоритетни оси, както следва:

• Устойчиво и интегрирано градско развитие

• Регионална и местна достъпност

• Устойчиво развитие на туризма

• Местно развитие и сътрудничество

• Техническа помощ

Бенефициенти по програмата са:

- Общини и сдружения на общини, областни управи, еврорегиони, министерства и агенции;

- Общественодостъпни телецентрове в координация с ДАИТС;

- Публични власти и сдружения с нестопанска цел;

- Администрации на държавни учебни заведения в координация с МОН и ДАИТС;

- Държавни здравни институции в координация с Министерство на здравеопазването, здравни заведения;

- Държавни институции за социални грижи в координация с Министерство на труда и социалната политика и неговите регионални структури, социални и образователни институции;

- Неправителствени организации с с участието на общински власти.

- Обществени компании за транспорт;

- Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” и неговите областни подразделения;

- Държавната агенция за информационни технологии и съобщения;

- Регионални, национални и местни туристически асоциации, регистрирани в Националния туристически регистър;

- Държавната агенция по туризъм;

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Управляващият орган и неговите регионални поделения).

Съгласно предварителното финансово разпределение, общият бюджет на ОПРР за периода 2007 -2013 г. ще бъде в размер на 1 601 274 759 евро, от които ЕС (ЕФРР) ще осигури 1 361 083 545 евро.

Управляващ орган на ОП “ Регионално развитие” e Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие”.

 
< Prev   Next >
Бързо търсене
Посетете още:

Общностни програми