Zur Navigation | Zum Inhalt
Националният стратегически план за развитие на селските райони (НСПРСР)

Националният стратегически план за развитие на селските райони (НСПРСР) е един от стратегическите документи, който ще бъде рамката за усвояване на финансовите средства, съфинансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. и ще обхване територията на цялата страна под цел “Сближаване”.

Основните предвидени интервенции в плана решават въпроса за ниската конкурентноспособност в сектора на аграрното и горското стопанство, неблагоприятната бизнес среда, липсата на алтернативни източници на доходи. В тяхната цялост, предвидените мерки в НСПРСР целят да повишат качеството на живот и условия на работа в селските райони и превъзмогване на негативните демографски тенденции.

За постигането на тези цели, Националният стратегически план е фокусиран върху следните приоритетни оси:

1. Развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство и основан на

иновации хранително-преработвателен сектор;

2. Опазване на природните ресурси и защита на околната среда в селските

райони;

3. Подобряване на качеството на живот и насърчаване на възможностите за

заетост в селските райони;

4. Подходът ЛИДЕР – изграждане на местен капацитет и подобряване на местното управление.

Бенефициенти по програмата са:

- земеделски производители, фермерски асоциации и земеделски камари;

- асоциации на земеделски стопани и производители от хранително-вкусовата промишленост;

- селски общини;

- местни инициативни групи;

- научни институти, работещи в областта на земеделието и околната среда;

- неправителствени организации, работещи в областта на развитието на селските райони, устойчивото регионално развитие и опазването на околната среда;

- организации от сферата на селския туризъм, опазването на ландшафта, околната среда и културно-историческото наследство;

- организации от областта на професионалното обучение;

- физически и юридически лица, живеещи или работещи в селските райони.

България ще прилага Националния стратегически план чрез Програма за развитие на селските райони (ПРСР), разработена на национално ниво. Индикативният размер на средствата от ЕЗФРСР за периода 2007-2013 г. е 2 602 576 108 евро.

Управляващ орган на ПРСР e Министерството на земеделието и горите чрез Дирекция “Развитие на селските райони”.

 
< Prev   Next >
Бързо търсене
Посетете още:

Общностни програми