Zur Navigation | Zum Inhalt
Програма за развитие на селските райони

Програмата за развитие на селските райони е стратегически документ, разработен на национално ниво, чрез който България ще прилага Националния стратегически план за развитие на селските райони.

Мерките по Ос 1 “Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горски сектори” са насочени към повишаване на конкурентоспособността на земеделието, хранително-преработващата промишленост и горското стопанство. Мерките отразяват основните нужди на тези сектори:

1. Преструктуриране и модернизиране на технологичната база и насърчаване на иновациите;

2. Подкрепа за адаптиране на структурата на стопанствата и за кооперирането;

3. Повишаване на знанията и подобряване на човешкия потенциал.

Предвидените в рамките на програмата мерки по Ос 2 “Подобряване на околната среда и селската природа (управление на земята)” са насочени към:

1. Подкрепа на устойчивото управление на земеделските земи;

2. Насърчаване на устойчивото управление на горите.

Стратегията по Ос 3 “Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика” предвижда мерки в следните две стратегически области:

1. Подобряване на качеството на живот в селските райони чрез подобряване достъпа до основни услуги и на инфраструктурата в селските райони;

2. Създаване на възможности за заетост в селските райони чрез развиване на неземеделски дейности, генериращи доходи на стопаните и населението в селските райони.

В рамките на Ос 4 “Лидер” селските райони следва да се подкрепят в следните направления:

1. Подпомагане създаването на местни инициативни групи и подготовка на стратегии за местно развитие;

2. Засилване капацитета на местните инициативни групи;

3. Прилагане на стратегии за местно развитие за постигане на целите на една или повече от другите три оси;

4. Насърчаване на междутериториалното и транснационалното сътрудничество.

Съгласно предварителното финансово разпределение средствата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. ще възлизат на 3 241 938 392 евро, от които ЕЗФРСР ще осигури 2 609 098 596 евро. Средствата ще бъдат разпределени, както следва:

• Ос 1 – 1 204 866 983 евро (963 893 586 евро от ЕЗФРСР);

• Ос 2 – 777 394 110 евро (637 463 170 евро от ЕЗФРСР);

• Ос 3 – 877 666 684 евро (702 133 347 евро от ЕЗФРСР);

• Ос 4 “Лидер” – 76 988 306 евро (61 590 645 евро от ЕЗФРСР);

• Техническа помощ – 123 181 289 евро (98 545 031 евро от ЕЗФРСР);

• Доплащания към директните плащания – 181 841 021 евро (145 472 817 евро от ЕЗФРСР).

 
< Prev   Next >
Бързо търсене
Посетете още:

Общностни програми