Zur Navigation | Zum Inhalt
Национален стратегически план “Рибарство и аквакултури”

Стратегическите цели на Националния стратегически план “Рибарство и аквакултури” (НСПРА) съответстват и допълват стратегическите цели на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) за периода 2007-2013 г.

Основната цел на финансовата помощ е да се осигури устойчив природосъобразен мениджмънт на природните ресурси, добра печалба на риболовния флот, устойчиво развитие на аквакултурата, включващо преработвателната промишленост и маркетинга, увеличаване на приходите на риболовците, както и подобряване на условията на живот в крайбрежните зони.

За постигането на целите на НСПРА се предвижда той да бъде фокусиран върху следните приоритетни оси:

1. Приоритетна ос 1: Приспособяване на капацитета на риболовния флот

2. Приоритетна ос 2: Развитие на аквакултурата, преработвателната промишленост и маркетинга

3. Приоритетна ос 3: Насърчаване на дейности от колективен интерес

4. Приоритетна ос 4: Устойчиво развитие на крайбрежните зони

5. Приоритетна ос 5: Техническо подпомагане

 

Бенефициенти по Националния стратегически план “Рибарство и аквакултури” са оторизираните органи, отговорни за развитието на сектора, институти, специализирани в изследователската дейност за сектора рибарство и аквакултури, асоциации на рибопроизводители, риболовци и рибопреработватели, МСП, занимаващи се с рибарство и рибопреработка, както и браншови организации.

Общият бюджет на Национален стратегически план “Рибарство и аквакултури” засега не е определен. Финансирането ще бъде по линия на Европейските структурни фондове.

Управляващ орган на Национален стратегически план “Рибарство и аквакултури” е Изпълнителна агенция за рибарство и аквакултури към Министерство на земеделието и горите.

 
< Prev   Next >
Бързо търсене
Посетете още:

Общностни програми