Zur Navigation | Zum Inhalt
Програма “Рибарство и аквакултури”

Програма “Рибарство и аквакултури” (2007 - 2013 г.) е стратегически документ, очертаващ рамката на развитието в сектор “Рибарство” за периода до 2013 г.

За реализиране целите на програмата ще бъдат финансирани дейности и проекти в рамките на следните мерки:

1. Мерки за приспособяване капацитета на риболовния флот (по приоритетна ос 1).

2. Мерки за развитие производството на аквакултури, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на рибни продукти и продукти от аквакултури (по приоритетна ос 2):

- Мерки за модернизация на вътрешния риболовен флот и риболовните дейности във вътрешните водоеми.

- Развитие на аквакултурното производство

- Изграждане на нови и модернизация на съществуващи аквакултурни обекти.

- Разнообразяване на продукцията чрез въвеждане на нови видове с добри пазарни перспективи

- Мерки свързани с въвеждането на мрежата от защитени територии по НАТУРА 2000 за аквакултурни обекти разположени в тези зони

- Увеличаване на преработвателните мощности.

3. Мерки от общ интерес (по приоритетна ос 3)

- Подобряване инфраструктурата на зоните за разтоварване на риба и санитарно-хигиенните условия на пристанищната зона.

4. Устойчиво развитие на рибарските области (по приоритетна ос 4)

5. Техническа помощ (по приоритетна ос 5).

Дейностите и проектите ще бъдат финансирани със средства по Европейския Фонд за Рибарството, както и от Държавния бюджет. Предвиденият общ бюджет възлиза на 80 009 708 евро.

 
< Prev
Бързо търсене
Посетете още:

Общностни програми