Zur Navigation | Zum Inhalt
Програма "Учене през целия живот" (2007-2013)

 

Програмата е наследник на програмите Сократ, Леонардо да Винчи и Е-Обучение. Тяхното обединяване позволява по-добро съгласуване между различните сфери на действие, както и по-тясно свързани, по-рационализирани и по-ефективни методи на действие.

Цели на програмата:

• да допринесе за развитието на Европейската общност като напреднало “общество на знанието”;

• насърчаване на взаимодействието и сътрудничеството между образователните и квалификационни системи в Европейската общност, с цел да се превърнат в световен пример за качество;

• да допринесе за развитието на качествено обучение през целия живот и да насърчава високата продуктивност, изобретателността и европейското измерение в системите и практиките в тази сфера;

• да подкрепи създаването на европейска зона за учене през целия живот;

• да спомогне за повишаване на качеството, привлекателността и достъпа до възможностите за обучение през целия живот в държавите членки;

• да засили приноса на обучението през целия живот за социалното единство, активното гражданство, общуването между културите, равенството на половете и личната реализация;

• да спомогне за насърчаването на креативност, конкурентоспособност и ръст в предприемаческия дух;

• да допринесе за засилено участие на хора от всички възрастови групи, включително нуждаещите се от специални грижи и тези в неравностойно положение, в програмата Учене през целия живот, без значение от техния социален произход;

• да насърчава изучаването на езици и запазването на езиковото разнообразие;

• да подкрепя развитието на напредничави съдържание, педагогика и практика на обучение през целия живот, базиращи се на информационните технологии;

• да съдейства за създаването на чувство за европейска културна идентичност, основаваща се на разбирането и спазването на човешките права и демокрацията, както и насърчаване на търпимостта и уважението към други хора и култури;

• да съдейства за сътрудничество в осигуряването на високо качество във всички сектори на образованието и професионалната подготовка в Европа;

• да насърчава използването на нови продукти и практики, както и обмена на добри практики в областите, покрити от програма Учене през целия живот, с цел подобряване на качеството на обучението и професионалната подготовка.

Подпрограми:

• Коменски (общо училищно образование) - занимава се с образователните нужди в предучилищна и училищна възраст, до средно образование и институциите и организациите, отговарящи за това обучение;

• Еразъм (висше образование) - занимава се с образователните нужди на студенти в заведения за висше и професионално образование, без значение от продължителността на курса им или квалификацията, включително за докторски степени, както и с институциите и организациите, улесняващи или грижещи се за такова обучение или подготовка;

• Леонардо да Винчи (първоначално и продължаващо професионално образование и обучение) - занимава се с образователните нужди на учащи се в заведения за професионално обучение и подготовка, както и институциите и организациите, отговарящи за или улесняващи такова обучение или подготовка;

• Грундвиг (образование за възрастни) - занимава се с образователните нужди във всички други форми на обучение за възрастни, както и с институциите и организациите, улесняващи или грижещи се за такова обучение;

• Хоризонтални програми - 4 ключови дейности: политическо сътрудничество и иновации в областта на образованието през целия живот, езиково обучение, информационни технологии, разпространение и обмен на добри практики;

• Жан Моне - подкрепя дейности, свързани с европейската интеграция. Подпрограмата има 3 ключови дейности: дейности по програмата, грантове за институции, които работят в областта на европейската интеграция и грантове за европейски институти и асоциации, работещи в областта на образованието.

Дейности:

• подкрепа за мобилността на хората в обучението през целия живот;

• двустранни и многостранни партньорства;

• многостранни проекти, специално създадени да насърчават качество в образователните и подготвителни системи чрез международен трансфер на нововъведения;

• едностранни и национални проекти;

• многостранни проекти и мрежи;

• наблюдение и анализ на политическите стратегии и системи в областта на обучението през целия живот, редовна проверка и обновяване на справочния материал, включително статистически проучвания, анализи и показатели, действия, насочени към прозрачността и разпознаването на квалификации и предишно обучение и действия, насочени към сътрудничество в осигуряването на качество на обучението;

• предоставяне на суми за поддръжка на определени операционни и административни разходи на организации, които са активни в сфера, покрита от програма Учене през целия живот;

• други инициативи, насочени към постигането на целите на програмата.

Участници по програмата

• ученици, студенти, практиканти и завършили образованието си;

• преподаватели, инструктори и друг персонал, участващ в различни аспекти на обучението през целия живот;

• хора, които си търсят работа;

• институции и организации, предлагащи възможности в контекста на рамковата програма Учене през целия живот или в границите на подпрограмите;

• лица и органи, отговорни за системите и политиките, засягащи всеки аспект от обучението през целия живот на местно, регионално и национално ниво;

• предприятия, социални партньори и техните организации на всички нива, включително стопански камари;

• органи, които предлагат насоки, съвети и информационни услуги, отнасящи се до всеки аспект от обучението през целия живот;

• сдружения, работещи в сферата на обучението през целия живот, включително студентски, инструкторски, ученически, учителски, родителски сдружения;

• изследователски центрове и организации, занимаващи се с теми, свързани с обучението през целия живот;

• сдружения с нестопанска цел - доброволчески организации, неправителствени организации.

• Общата стойност на бюджета на програмата възлиза на 6 970 млн. евро.

 
< Prev   Next >
Бързо търсене
Посетете още:

Общностни програми