Zur Navigation | Zum Inhalt
Рамкова програма за конкурентноспособност и иновации (2007-2013)

С цел да бъдат постигнати задачите на обновената Лисабонска стратегия, за стимулиране на икономическия растеж и създаването на нови работни места в Европа, е предложена рамкова програма за конкурентоспособност и иновации за периода 2007-2013 г. Рамковата програма подкрепя мерки за засилване на капацитета на конкурентоспособност и иновации в ЕС. Като цяло програмата насърчава използването на информационни технологии, екологични технологии и възобновяеми източници на енергия. Тя е приета с решение № 1639/2006/EO на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 24 октомври 2006 г.

Цели на програмата:

Цел 1 - да повиши конкурентоспособността на предприятията и в частност на малките и средните предприятия (МСП);

Цел 2 - да насърчи всички форми на иновации, включително и екоиновациите;

Цел 3 - да засили развитието на устойчиво, конкурентно и иновативно информационно общество;

Цел 4 - да насърчи енергийната ефективност и използването на новите възобновяеми източници на енергия във всички сектори, включително и в транспорта.

Подпрограми:

Целите на програмата ще бъдат постигнати чрез следните подпрограми:

“Подпрограма за предприемачество и иновации” - обединява в себе си дейности, целящи да насърчат предприемачеството, конкурентоспособността и иновациите в индустрията. Насочена е основно към малките и средните предприятия - от бързо развиващите се компании до семейните фирми, които представляват по-голяма част от предприятията в ЕС. Тя цели да улесни достъпа на развити и на новосъздадени МСП до финансиране и инвестиции. Дава достъп до информация на бизнеса относно функционирането и възможностите, които предлага вътрешния пазар, както и относно влязло в сила законодателство, което се прилага за тях или пък за такова, което се подготвя с цел по-лесно да се адаптират към промените. В тази връзка предоставянето на услуги на бизнеса играе особено важна роля. Подпрограмата подпомага обмена на добри практики между държавите членки с цел да създаде по-добра административна среда за бизнеса и иновациите.

Подпрограмата “Подпомагане на политиката в областта на информационните и комуникационните технологии” насърчава въвеждането и използването на информационни и комуникационни технологии, които са в основата на икономиката на знанието. Подпрограмата е част от стратегията на ЕК i2010: Европейско информационно общество и включва в себе си целите на програмите eTen, eContent и MODINIS.

Подпрограма “Интелигентна енергия за Европа” насърчава усилията за постигне на целите в областта на устойчивата енергетика. Тя подпомага подобрения в енергийната ефективност и въвеждането на възобновяеми енергийни източници, тяхното навлизане на пазара, диверсификацията на енергията и горивата, нарастване на използването на възобновяеми източници на енергия (ЕС си е поставил за цел да повиши консумацията на възобновяемата енергия до 12 % до 2010 г.). Основно значение се отдава на транспорта. Подпрограмата е наследник на програма “Интелигентна енергия за Европа” (2003-2006 г.).

Кой може да участва:

• Изследователски центрове;

• Административни звена;

• Малки и средни предприятия;

• Агенции;

• Търговски камари.

Бюджет:

Бюджетът на програмата за периода действието є е 4,22 млрд. евро.

 
< Prev
Бързо търсене
Посетете още:

Общностни програми