Zur Navigation | Zum Inhalt
Програма "Младежта в действие"

Младежта в действие е наследник на програма Младеж. Нейна главна цел е да се развие сътрудничеството между младежта в Европейския съюз (ЕС) чрез предоставяне на възможности на младите хора в 31 страни участнички в програмата да участват в групови обмени и доброволческа работа, както и чрез осигуряване на подкрепа за широк диапазон от дейности и сътрудничество в сферата на младежта.

 

Цел 1 - спомагане развитието на активно гражданско съзнание у младите хора по принцип и конкретно европейското съзнание чрез:

• участие на младежта и младежките организации в развитието на обществото и в частност на ЕС;

• развиване у младите хора на чувство за принадлежност към ЕС;

• участие на младите хора в демократичния живот на Европа;

• насърчаване на мобилността на младите хора в Европа;

• предаване на основните ценности на ЕС на младите хора, най-вече уважение към човешкото достойнство, равенството, човешките права, търпимостта и липсата на дискриминация;

• окуражаване на инициативност, предприемачество и креативност;

• улесняване на участието на хора с увреждания;

• предлагане на формални и неформални възможности за обучение с европейска насоченост и отваряне на новаторски инициативи свързани с активното гражданство.

Цел 2 - развитие и подпомагане на солидарност и толерантност у/ сред младите хора, най-вече с цел засилване на социалната сплотеност в ЕС чрез:

• даване на възможност на младите хора да изразяват тяхната лична ангажираност чрез доброволни дейности на европейско и международно ниво;

• привличане на младите хора в действия, насърчаващи солидарността между гражданите в ЕС.

Цел 3 - насърчаване на взаимно разбирателство между младите хора в различните страни:

• развитие на обмени и междукултурен диалог сред младите европейци и младежта в съседните страни;

• подпомагане развитието на качествени структури за млади хора и активната роля на тези структури в младежката работа и младежките организации;

• развитие на тематични проекти за сътрудничество с други страни, включващи млади хора.

Цел 4 - принос към развитието на качеството на помощните програми за младежки дейности и опита на гражданските обществени организации в областта на младежта:

• мрежово свързване на участващите организации;

• развиване на подготовката и сътрудничеството сред заетите в младежките организации;

• принос за подобряването на информираността на младите хора, специално внимание се отделя на младежите с увреждания;

• подкрепа за дългосрочни проекти и инициативи на регионалните и местни органи;

• улеснено разпознаване на неформалните познания и умения на младежите, които са били получени в резултат на програмата;

• обмен на най-добри практики.

Цел 5 - подкрепа на европейското сътрудничество в областта на младежта:

• окуражаване на най-добри практики и сътрудничеството между администрациите и лицата, определящи политиката на всички нива;

• окуражаване на структуриран диалог между младите хора и отговорните фактори в политиката;

• подобряване на знанията и разбиранията на младежта;

• принос за развитие на сътрудничеството между различните доброволни държавни и международни младежки действия.

ДЕЙНОСТИ:

Младежта за Европа:

Обмен на млади хора (13-25 г.) с цел повишаване на тяхната мобилност;

Подкрепа за младежки инициативи (18-30 г.) с цел засилване на европейския аспект на групови проекти, както и на сътрудничеството и обмена на опит между младите хора. Специално внимание се обръща на хората с ограничени възможности;

Участие в демократичния живот (13-30 г.) с цел развитие на младо гражданско общество и взаимно разбирателство на местно, регионално, национално или международно равнище. Тук се включват консултационни проекти с млади хора с цел дефиниране на техните нужди и желания, което да спомогне за формирането на нови подходи за тяхното активно участие в демократична Европа.

Европейска доброволческа служба:

Участие на младите хора (18-30 г.) в различни видове доброволчески дейности - на и извън територията на ЕС - културни, спортни инициативи, гражданска защита, околна среда и програми за развитие; подготовка и обучение на млади доброволци;

Участие на доброволците в неплатени дейности (2-12 месеца), които са в услуга на широката общественост на страната, в която отиват, а не в родината си. Всички разходи на доброволците застраховка, подслон и храна, транспорт, както и определена сума за странични разходи се покриват от програмата.

Младежта в света:

Подкрепа за проекти с партньорски страни, главно обмен на млади хора и инициативи, свързани с подобряване на сътрудничеството в сферата на младежта и гражданското общество в тези страни;

Сътрудничество със страни съседки на ЕС (13-25 г.) - позволява на няколко групи от страните участнички и техните съседи да се срещат и работят заедно по програмата. Тази мярка подпомага дейности, които целят да подобрят капацитета на неправителствените организации в сферата на младежта. Тя покрива обучението и подготовката на заетите в младежки организации, обмяната на опит, експертиза и добри практики между тях.

Подкрепя действия, водещи до установяването на дългосрочни висококачествени проекти и партньорства. Финансова помощ може да бъде предоставена и за информационни дейности за младежта;

Сътрудничество с други страни - обмен на най-добри практики в областта на младежта; насърчава обмена и подготовката на кадри и разработването на партньорства и мрежи между младежките организации. В контекста на сътрудничеството с индустриализираните страни, тази мярка финансира само европейски бенефициенти по проектите.

Младежки помощни програми:

Помощ за младежки неправителствени организации, техните мрежи, съвети към млади хора, разработващи проекти, осигуряване на качество чрез обмен, подготовка и създаване на контакти между младежки организации, насърчаване на новаторството, снабдяване на младите хора с информация, развиване на структури и дейности, необходими за постигането на целите на програмата и насърчаване на партньорства с местни и регионални власти;

Подкрепа за неправителствени организации на европейско равнище, които допринасят за участието на младите хора в обществения живот за развитието и прилагането на европейски действия за сътрудничество в сферата на младежта;

Подкрепа за Европейски Младежки Форум - организация, преследваща цели от общоевропейски интерес;

Подготовка и създаване на контакти между всички заети в младежки организации - отнася се до ръководители на проекти, младежки съветници и контрольори по тези проекти;

Проекти, насърчаващи новаторство и качество;

Информационни дейности за млади хора и работещите в младежки организации - създаване на портали за разпространение на необходима за младите хора информация;

Партньорства - финансиране на партньорства на регионално и местно равнище, с цел създаването на дългосрочни проекти, комбиниращи различни мерки на програмата;

Подкрепа за структурите на програмата - най-вече държавните агенции, националните координатори, ресурсните центрове, мрежата ЕВРОДЕСК и Европейско-средиземноморската младежка платформа и асоциациите на младите европейски доброволци, действащи на национално ниво.

Подкрепа за европейско сътрудничество в сферата на младежта:

Организиране на структуриран диалог между различните участници и главно на самите млади хора и такива, заети в младежки организации и политика, за подкрепа за младежки семинари на социални, културни и политически теми, които интересуват младежите, развитие на стратегическото сътрудничество в областта на младежта, улеснено създаване на мрежи, необходими за по-доброто разбирателство между младежите;

Срещи между младите хора и отговорните за политиката за младежта - подкрепящи сътрудничеството семинари и структуриран диалог между младите хора, младежките организации и отговорните за политиката за младежта. Такива дейности са обмена на идеи и добри практики, конференции, организирани от Председателствата на ЕС и мерки, свързани с разпространението на резултатите от проектите и резултатите от действията на ЕС в сферата на младежта;

Дейности, насочени към по-доброто разбиране и знание за младежта;

Сътрудничество с международни организации - Съвета на Европа, Организацията на обединените нации или техните специализирани институции.

Участници:

• Държавите членки;

• Страните от Европейската зона за свободна търговия, които са и страни по споразумението за Европейското икономическо пространство - Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и 27-те държави членки на ЕС;

• Страните кандидатки, които се ползват от предприсъединителните инструменти, следващи основните принципи, условия и споразумения, изложени в рамковите спогодби сключени с тези страни за участието им в програмите на Общността;

• Страните от Западните Балкани, в съответствие със спогодбите, които ще бъдат сключени с тези страни, установяващи участието им в програмите на Общността;

• Швейцария - базирайки се на двустранно споразумение, сключено с тази страна;

• Трети страни, които са подписали споразумения с ЕО, отнасящи се до сферата на младежта.

Допустими кандидати

Заявления се подават от:

• организации с нестопанска цел или неправителствени организации,

• местни, регионални публични органи,

• неформални групи от млади хора,

• органи, действащи на европейско равнище в сферата на младежта,

• международни организации с нестопанска цел,

• организации със стопанска цел, организиращи прояви в сферата на младежта, културата или спорта.

Кандидатите трябва да бъдат законно установили се в една от програмните или съседните партньорски страни в Западните Балкани.

Общата стойност на бюджета на програмата възлиза на 885 млн. евро.

 
Next >
Бързо търсене
Посетете още:

Общностни програми