Zur Navigation | Zum Inhalt
Програма Лайф +

Лайф + е многогодишна програма, разделена на два работни периода (2007-2010 г.) и (2011-2013 г.). Предстои решение на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

• Подкрепа за развитието и прилагането на политиката за околната среда на ЕС и законодателството, свързано с нея;

• Интегриране на политиката за околната среда в други политики;

• Подпомага прилагането на Шеста програма за действие за околната среда (2002 - 2012 г.).

• Компоненти на програмата:

• Природа и биоразнообразие - защита на животински видове и тяхната естествена среда.

Цел 1 - наблюдение, защита, опазване, възстановяване, развиване и улесняване на функционирането на природните системи, естествените среди на живот, дивите флора и фауна;

Цел 2 - спиране загубата на видове, запазване разнообразието на генетични източници на територията на ЕС до 2010 г.

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ:

Допълнително развиване и прилагане на мрежата НАТУРА 2000 - това включва крайбрежните и морските обитатели и тяхната естествена среда;

Допълнително прилагане на политиката на Общността и законодателството, свързано с природата и биоразнообразието - в частност директивите за птиците и естествената им среда;

Помощ за създаването и прилагането на инструменти за наблюдение, както и оценка на природата и разнообразието на видовете и всички фактори, които оказват влияние върху тях;

Обогатяване на знанието за влиянието на генномодифицираните организми върху екосистемите и биоразнообразието, методи за оценка на рисковете.

ПРОМЯНА НА КЛИМАТА - ПРЕВАНТИВНИ, ОБЛЕКЧИТЕЛНИ И АДАПТИВНИ МЕРКИ:

Цел 1 - да бъдат овладени ранните ефекти от климатичните промени, така че да бъде осигурено едно добро качество на живот на гражданите от ЕС;

Цел 2 - да се допринесе за дългосрочното стабилизиране на концентрацията на парниковите газове в атмосферата на ниво, което да предотврати опасни промени в климатичната система (глобално затопляне над 2 градуса по Целзий).

Видове дейности:

Прилагане на поетите от ЕС ангажименти, свързани с Протокола от Киото и развиване на стратегия и програма за след 2012 г.;

Да се осигури приспособяването на икономиката, обществото, природата и биоразнообразието, водните ресурси и човешкото здраве в ЕС към климатичните промени и да се смекчи техният ефект.

ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ:

Качество на водата - целта е да се постигне високо качество на водата на повърхността, подземните води и водата за къпане, чрез предотвратяване на замърсяване и насърчаване на разумно потребление на водата;

Качество на въздуха - целта е да се постигне високо качество на въздуха, за да не се стига до нежелани рискове и поражения на човешкото здраве и околната среда;

Почви - целта е да бъдат защитени почвите и техните свойства, както и да се осигури тяхната целесъобразна употреба, чрез предотвратяване на заплахите за това, смекчаването на вредните ефекти и възстановяване на увредените почвени участъци;

Химикали - целта е да се подобри и защити околната среда и здравето от рисковете на употребата на химикали до 2020 г., в частност прилагането на законодателството в системата REACH (‘Registration, Evaluation and Authorization of CHemical substances’ - Регистрация, оценка и одобрение на химически вещества);

Градска среда на живот - да се подобри качеството на живот чрез цялостен подход, специално съсредоточен върху градовете;

Шум - да бъдат разбрани по-добре последствията от излагането на човека на шум в околната му среда и да се избегнат и намалят вредните влияния от излагането на този шум.

Видове дейности:

Вода:

• обмен на добри практики и съответната информация, свързана с водата;

• ефективно прилагане на морската стратегия на ЕС;

• засилване на интеграцията в научната сфера и обмена на резултати, в помощ на държавите членки при подготовката на планове за управление на речните корита.

Въздух:

• прилагане на специализираната стратегия по замърсяването на въздуха.

Почви:

• прилагане на специализираната стратегия за защита на почвите;

• осигуряване защита и възстановяване на почвеното разнообразие.

Градска среда на живот

• принос за прилагането на местно ниво на вече съществуващите политики и законодателство на ЕС в тази област и окуражаване на местните власти за по интегриран подход към управлението на градската среда.

Шум:

• намаляване и предотвратяване на вредните влияния от излагането на силен обкръжаващ шум.

Химикали:

• обмен на добри практики и съответната информация, свързана с химикалите;

• засилено интегриране на научни резултати в политиката за химикалите и развиване на здрава техническа подкрепа на системата REACH.

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ОТПАДЪЦИ:

Цел 1 - насърчаване на целесъобразното управление и използване на природните ресурси и подходящото складиране на отпадъци;

 

Цел 2 - разграничаване между темпа на икономическия растеж от една страна и влиянието върху околната среда на неразумното използване на природните богатства (включително произвеждането и справянето с отпадъците);

Цел 3 - насърчаване на преминаването към производство и потребление, съобразено с околната среда (например чрез интегрирана политика за производство);

Цел 4 - насърчаване на превръщането на ЕС в територия, на която отпадъците се рециклират.

Видове дейности:

• Намаляване на влиянието на жизнения цикъл на продукти, производство и схеми на консумация;

• Насърчаване на целесъобразно ползване на природните ресурси, съблюдавайки социалните, икономическите аспекти и тези на околната среда;

• Насърчаване на ограничаването на отпадъците, възстановяване и рециклиране, като се наблегне на екологичния начин на мислене, екодизайн и развитието на пазар за преработка на отпадъци.

НАБЛЮДАВАНЕ НА ГОРИТЕ:

Цел 1 - мерки за предотвратяване на горски пожари;

Цел 2 - даване на конкретна информация за горите във връзка с климатичните промени (влияние върху горските екосистеми), биоразнообразието, горските пожари, горските условия и защитните функции на горите (вода, почва, инфраструктура);

Цел 3 - принос към защитата на горите от пожар.

Видове дейности:

• Насърчаване на събирането, анализирането и разпространяването на информация, засягаща горите и взаимодействието между горите и околната среда;

• Насърчаване на хармонизацията и ефективността на наблюдателните дейности и системите за събиране на информация, както и възползването от съвместни действия, чрез създаване на връзки между механизмите за наблюдение на местно, регионално, национално, европейско и глобално равнище;

• Стимулиране на съвместни дейности и инициативи в областта на законодателството за околната среда (стратегия на ЕС за почвите, НАТУРА 2000, Директива за водните системи и т.н.);

• Целесъобразно използване и управление на горите, чрез събиране на данни, свързани с подобрените паневропейски индикатори за целесъобразно управление на горите;

• Изграждане на капацитети на национално ниво и на ниво Общност, за да стане възможно координирането и направлението на наблюдението на горите.

Участници по програмата могат да бъдат от

• Държавите членки;

• Страни кандидатки;

• Страните от Западните Балкани;

• Страните от Европейската асоциация за свободна търговия, които са членки на Европейското икономическо пространство.

Общата стойност на бюджета възлиза на 2097,9 млн. евро.

В страницата на Комисията за България са посочени следните контакти в МОСВ:

 

LIFE+ Проекти, свързани с природата и биологичното разнообразие:

Ms. Sylvia Ranguelova

Legal expert

European integration department

22 Maria Louisa Blvd

BG - Sofia 1000

Tel: +359 2 940 6148

E-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

LIFE+ Политика и управление на околната среда:

Ms. Nina SIMEONOVA

Legal expert European integration department

22 Maria Louisa Blvd

BG - Sofia 1000

Tel: +359 2 940 6148

E-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

LIFE+ Информация и комуникации:

Ms. Nelly ILIEVA

State Expert

Directorate Strategies

European integration and international cooperation department

22 Maria Louisa Blvd

BG - Sofia 1000

Tel: +359 2 940 6299

E-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 
< Prev   Next >
Бързо търсене
Посетете още:

Общностни програми