Zur Navigation | Zum Inhalt
Регламент относно създаване на Кохезионен фонд

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1084/2006 НА СЪВЕТА

от 11 юли 2006 годиназа създаване на кохезионен фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) 1164/94

 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

 

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 161, параграф 2 от него,
като взе предвид предложението на Комисията,
като взе предвид съответното становище на Европейския парламент,
като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,
като взе предвид становището на Комитета на регионите,
като има предвид, че:

 

(1) Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общите разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и кохезионния фонд4 създава новата рамка за действие на структурните фондове и на кохезионния фонд, а именно като определя целите, принципите и правилата за партньорство, планиране, оценка и управление. Следователно е уместно да се уточнят задачите на кохезионния фонд по отношение на новата рамка на действие и по отношение на тази, отредена му с Договора и да се отмени с цел по-голяма яснота Регламент (ЕО) № 1164/94 на Съвета от 16 май 1994 г. за създаване на кохезионния фонд.

(2) Проектите за трансевропейските мрежи, финансирани от кохезионния фонд, трябва да съответстват на насоките по отношение на тези мрежи, приети от Съвета и от Европейския парламент. За да се съсредоточат усилията, трябва да се даде приоритет на проекти от общ интерес, както е определено в Решение № 1692/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 1996 г. за насоките на Общността за развитие на трансевропейска транспортна мрежа6.

(3) Посредством кохезионния фонд Общността може да допринесе за дейности, свързани със следването на целите на Общността в областта на околната среда, определени с членове 6 и 174 от Договора.

(4) Регламент (ЕО) № 1083/2006 предвижда правилата за допустимост на разходите да бъдат установени на национално равнище с някои изключения, за които е необходимо да се заложат специални правила. Следователно е необходимо да се уточнят специалните разпоредби относно изключенията, свързани с кохезионния фонд.

(5) Правилата, обуславящи отпускането на финансова помощ, следва да продължат да се прилагат във връзка с изпълнението на условията за икономическо сближаване, както е постановено в член 99 от Договора и при отчитане на необходимостта от силни правителствени финанси. В тази връзка държавите-членки, които са приели еурото, следва да осъществят програми за стабилност, докато държавите-членки, които не са го приели, следва да осъществяват програми за сближаване така както е определено в Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета oт 7 юли 1997 г. относно засилване на контрола върху бюджетните позиции и контрола и координацията на икономическата политика, за да се избегне прекомерен бюджетен дефицит съгласно член 104 от Договора7. Правилата, обуславящи финансирането, не следва да се прилагат спрямо ангажименти, които вече са били поети към момента на преустановяването,

 

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

 

Член 1

1. Създава се кохезионнен фонд (наричан по-долу „Фондът“) за целите на засилване на икономическото и социално сближаване на Общността в интерес на насърчаване на устойчивото развитие.

2. Фондът е уреден с Регламент (ЕО) № 1083/2006 и с настоящия регламент.

 

Член 2

ОБХВАТ НА ПОМОЩТА

1. Помощ от фонда ще се дава, осигурявайки подходящ баланс и според инвестиционните и инфраструктурните нужди на всяка държава-членка, която е бенефициер, за действия в следните области:

а) трансевропейски транспортни мрежи, в частност приоритетните проекти от взаимен интерес, изброени в Решение № 1692/96/EО;

б) околна среда, вписваща се в рамките на политическите приоритети на Общността за опазване на околната среда, определени в програмата за политиките и действията в областта на околната среда. В този контекст Фондът може да подпомага областите, свързани с устойчивото развитие, които са недвусмислено благоприятни за околната среда, като например енергийната ефективност и възобновяеми енергийни източници, както и транспортния сектор извън трансевропейските мрежи, железопътния транспорт, вътрешния речен транспорт, морския транспорт, интермодалните системи и тяхната функционална взаимовръзка, управлението на сухоземния, морския и въздушния трафик, чистия градски транспорт и обществения транспорт.

2. Верният баланс на помощите се определя в партньорство между държавите-членки и Комисията.

 

Член 3

ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ

Изброените по-долу разходи не подлежат на финансиране от Фонда:

а) лихви по заеми;

б) покупката на земя на цена над 10 % от общите допустими разходи за съответната операция;

в) жилищно строителство;

г) извеждане от експлоатация на атомни електроцентрали; и

д) възстановим данък добавена стойност.

 

Член 4

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ПОМОЩТА ОТ ФОНДА

1. Помощта на Фонда се обуславя от следните правила:

а) ако Съветът реши в съответствие с разпоредбите на член 104, параграф 6 от Договора, че има прекомерен бюджетен дефицит в държавата-членка, която е бенефициер, и

б) констатира в съответствие с разпоредбите на член 104, параграф 8 от Договора, че в отговор на препоръката на Съвета, издадена в съответствие с член 104, параграф 7 от Договора, дадената държава-членка не е предприела ефективни действия, то той може да вземе решение за прекъсване изцяло или частично на финансовата помощ от Фонда за дадената държава-членка, считано от 1 януари на годината, следваща решението за прекъсване.

2. Ако Съветът констатира, че съответната държава-членка е предприела необходимите коригиращи действия, той своевременно отменя прекъсването на съответните финансови помощи. Едновременно с това по предложение на Комисията Съветът взема решение за повторно вписване в бюджета на ангажиментите, станали обект на прекъсване, съгласно процедурата, установена за целта в междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово ръководство8.

3. Съветът взема решенията, отнасящи се до параграфи 1 и 2, с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията.

 

Член 5

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящият регламент няма да окаже влияние нито върху продължаването, нито върху изменението, включително цялостното или частично отменяне, на проекти или друга форма на подпомагане, одобрени от Комисията, на основание на Регламент (EО) № 1164/94, който се прилага от тази дата спрямо съответната помощ или съответните проекти до приключването им.

2. Заявленията, отнасящи се за големите проекти, по смисъла на членове 39, 40 и 41 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 г., внесени в Комисията в съответствие с Регламент (ЕО) № 1164/94, остават валидни, доколкото при необходимост биват допълнени така, че да са в съответствие с настоящия регламент и горепосочените членове от Регламент (ЕО) № 1083/2006 в срок най-късно до два месеца, считано от 1 януари 2007 г.

 

Член 6

ОТМЯНА

1. Без да се засягат разпоредбите на член 105, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и член 5 от настоящия регламент, Регламент (ЕО) № 1164/94 се отменя от 1 януари 2007 г.

2. Позоваванията към отменения регламент се считат за позовавания към настоящия регламент.

 

Член 7

ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ

Съветът преразглежда настоящия регламент не по-късно от 31 декември 2013 г. съгласно процедурата, предвидена в член 161 от Договора.

 

Член 8

ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

 

 

Съставено в Брюксел на 11 юли 2006 година.

 

За Съвета

Председател

E. HEINÄLUOMA

 
Next >
Бързо търсене
Посетете още:

Общностни програми