Zur Navigation | Zum Inhalt
Проектът

Основна цел на проекта "Младежки център за обучение и информация" е:
Да се създадат условия и възможности за повишаване информираността, нивото на образование, професионалните знания и умения, възможностите за намиране на работа, участието в обществения живот на младите хора от община Сливен.
В рамките на проекта се създава Младежки център за обучение и информация, който да предоставя на младите хора от общината условия за обучение, развитие и заетост, като функционира в няколко направления според целевите групи млади хора, към които е насочен. Ще предлага помощ чрез: улеснен достъп до информация за европейските институции и програми, свързани с развитието на младежите, интернет базирано дистанционно обучение към висше учебно заведение за тези, които имат материални и финансови затруднения, организиране на обучения (компютърни умения, професионална квалификация, комуникативни умения, чужди езици и др.), посредничество при търсене на работа в страната и чужбина, консултация със специалисти по различни въпроси, организиране на клубна дейност за повишаване ангажираността на младите хора в обществения живот.
Проектът предвижда изграждането на мрежа от представителства на центъра в 10 малки населени места от община Сливен, където ще се създадат екипи от местни представители, които след съответно обучение, ще придобият умения да пишат проекти и да съдействат за развитието на населеното място в което живеят, общината и региона.
Допълнителни цели на проекта са:
Да се създадат условия за обучение и развитие на младите хора в община Сливен.
Да се изградят навици у младите хора за ползване услугите на центъра - мултимедийна библиотека с информация за центровете за дистанционно обучение в страната и чужбина и материали за подготовка, Европейския Съюз, възможностите за работа, развитие, мобилност.
Да се създадат условия за заетост на безработни млади хора със средно и висше образование, както и на такива с професионална квалификация чрез посредничество при търсене на работа.
Да се повишат професионалните, компютърни, комуникативни и др. умения у младите хора в общината.
Да се повишат потенциала, осведомеността и гражданската инициативност на местната общност чрез подходящи обучения в рамките на проекта.
Да се създадат условия за развитие на местни общности (доброволни звена в 10 малки населени места от община Сливен.
Да се създаде база данни със проекто-предложения, които са заложени в общинската и областна стратегии за развитие.
Преките бенефициенти ще бъдат лицата от целевата група. Те ще бъдат обучени, наети и ще осъществяват предвидените за тях дейности по проекта. Броят им ще бъде минимум 50 човека, пряко ангажирани с работа по проекти.
Основните дейности:
Подготвителни дейности – назначаване на екип и персонал за изпълнение на дейностите, заложени в проекта; обучение на екипа; създаване на документационен център и виртуална библиотека; подаване на документи за получаване на лицензи за извършване на обучения и преквалификация; сертифициране на предлаганите услуги от центъра; сключване на договори за партньорство с организации имащи отношение с дейността на центъра;
Информационни дейности – провеждане на обучения, лекции, дискусии, срещи и др.
Дейности по оборудване на обектa на проекта
Рекламни дейности – реклами във вестници, списания, радио, телевизия; издаване на рекламни брошури; сувенири; рекламен знак и табела и т.н.Очаквано въздействие от проекта:

• с предоставянето на обучителни курсове ще се повишат познанията и уменията на младежите (компютърна грамотност, чужди езици, комуникативни умения, умения за представяне на интервю, за писане на документи за постъпване на работа и др.). Така те ще бъдат по-конкурентноспособни за условията на местния пазар на труда. Издадени сертификати след приключване на курс или обучение ще удостоверяват придобитите знания и умения.
• със знанието за наличните в центъра библиотека и документация по въпросите на европейската интеграция, у младите хора ще се формират навици за търсене и консултиране на информация, която да подпомогне тяхното развитие и осведоменост.
• с проведените обучения, насочени към повишаването на гражданската култура, у младите хора, членуващи в неформални обединения, ще се формират знания и умения, които ще спомогнат за активизирането на участието им в обществено значими процеси.
• възможностите за осъществяване на контакти с университети от страната и чужбина с цел дистанционно обучение за тези младежи, които не могат да си позволят редовно такова, ще увеличат перспективите за получаване на образование. Младите хора ще могат да се възползват от наличните в центъра компютри, свързани в интернет, а така също и от мултимедийната библиотека, за да осъществят обучението си. В центъра ще се извършва регистрация на студентите, избрали тази форма на обучение
• центърът ще предоставя посредничество между младежите и Бюрото по Труда, работодатели, неправителствени организации с цел търсене на възможности за работа. Тази дейност ще улесни достъпа на младите хора до предлаганата заетост.
• институционална култура.

 

 
< Prev   Next >
Бързо търсене
Посетете още:

Общностни програми